13 Ağustos 2010 Cuma

Mahmud Hüdâyî’nin zihin ve gönül dünyasından

Cemâline edip insan› mir’at
Kemâl-i hüsnünü seyran eden dost.
Ârif ol âyine-i insâna bak
Anda nûr-ı Hazret-i Rahmân’a bak

Ko harâbât ehlinin vîrânlığın
Anda mevdu’ kenz-i bî-pâyâna bak.
Sûretinde Âdemi halk eyleyen
fiibh ü misli olmayan Sultân’a bak

“Semme vechu’llah”› fehm ettinse ger
Şeş cihetden bî-cihet Cânan’a bak
Keşf olunca sırr-ı tahbîb-i Habîb
Terk-i gılmân et yeter vildâna bak.

Hiç yorum yok: